Samarbeidspartnere

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen/regionen. Dette for å gi et best mulig tilbud til barn og foreldre, sikre rekrutering av kompetent personale til barnehagen og øke vår egen kompetanse.

Pedagogisk prykologisk tjeneste(PPT) Vi har jevnlig kontakt med PPT. Vi samarbeider om kartlegging av språk og atferd og spesialpedagogiske tiltak for barn/barnegrupper. De er behjelpelig med veiledning/kursing av personalet og foreldre.

Helsestasjon og Barnevern er naturlige samarbeidspartnere både i forbindelse med enkelbarn/familier og for samarbeid om spesielle tema og kompetanseheving.

Berg og Vik Skole Vi samarbeider for at førskolebarna skal bli god kjent med skolen og at skolen skal være godt forberedt på nye barn. Vi får også besøk av elever fra skolen som har praksisdager, OD.dager ol.

Brønnøysund Videregående skole elever får komme til oss på utplassering slik at ungdommen kan få se hva yrket har å by på.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund(BUP) BUP er en del av spesialhelsetjenesten. Deres primæroppgave er utredning og behandling av psykiske lidelser, men i tillegg driver de med veiledning og konsultasjon.

Sør-Helgeland opplæringskontor Vi er en godkjent lærebedrift og tar imot læringer innen Barne og ungdomsfag. Vi har et godt samarbeid med shok og syns det er en berikelse å ha lærlinger sammen med oss.

Regionalt kompetansekontor(RKK) er en viktig samarbeidspartner i forhold til kompetanseheving gjennom kurs og fagdager.

Sømna kommune er en naturlig samarbeidspartner. Kommunen er tilsynsmyndighet ovenfor både private og kommunale barnehager. Barnehagen er med i tverrfalglige grupper om forskjellige tema. Vi deltar også i drøftingsteam som består av barnehagen, helsestasjon, PPT og evt andre instanser som er relatert til saken.(eks Barnevern, PUP)

Sømna Barnehage Vi møtes med barna slik at de får være sammen og bli kjent til skolestart. Vi møtes på turer og drar i besøk til hverandres barnehager. Vi møtes også på skolen våren før skolestart for felles førskolegrupper. I tillegg samarbeider vi om kompetanseheving/kursing.