Barns Medvirkning

Norge har gitt sin tilslutning til FN`s Barnekonvensjon, og den ble innkorporert i norsk lovgivning i 2003. Da barnehageloven ble revidert i Stortinget i 2005, kom det en ny bestemmelse som er gjort gjeldende fra 1 Januar 06: " Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet" § 3 Barns rett til medvirkning. Her følger en link til barnehagens plan for Barns medvirkning.